Formai követelmények

Útmutató letöltése PDF formában
Figyelem! Csak a terjedelmi korlátoknak megfelelő cikkeket fogadunk be, ezek (címoldal és absztraktok nélkül): eredeti közlemény és esetbemutatás esetén 3000 szó (kb. 20 000 karakter) + maximálisan 8 db ábra és/vagy táblázat és 30 irodalom, összefoglaló közlemény esetén 4500 szó (kb. 30 000 karakter) + maximálisan 8 db ábra és/vagy táblázat és 60 irodalom. Az ezen felüli számú ábrák, táblázatok és referenciák mindegyik közleménytípus esetében ún. kiegészítő (szupplementer) információként jelennek meg kizárólag a közlemény elektronikus verziójához kapcsolva.

  1. A címoldalon a dolgozat címe alatti sorban a szerző(k) nevét kell feltüntetni.
  2. Új sorba írandó a szerző(k) munkahelye. Több szerző esetében a nevek melletti számmal, illetve a munkahelyek azonos számmal történő jelölésével fejezzük ki az illető hovatartozását.
  3. Új sorban következik az ún. rövid figyelemfelkeltő cím (max. 50 betű).
  4. Ezután kérjük megadni a közlésért felelős szerző e-mail-címét, mobiltelefon- és/vagy telefonszámát.
  5. Ezt követik új sorban a vizsgálatot finanszírozó intézmény, illetve pályázat adatai.
  6. A második oldalon max. 150 szavas (kb. 1000 karakteres) informatív összefoglalást kérünk magyar, majd angol nyelven, amely tartalmazza a célt, módszereket, eredményeket, következtetéseket, valamint max. 5 db magyar, ill. angol kulcsszót, angol címet. Az angol kulcsszavakhoz az NLM MeSH-ben található kulcsszavakat kérjük alkalmazni, melyek az alábbi linken található keresőboxba való beírással érhetőek el: https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. (Az NLM MeSH használatáról bővebb információ itt található: https://www.nlm.nih.gov/mesh/.)
  7. Ezt követi a Bevezetés és a kellő részletességű Anyag és módszer, illetve Betegek, melynek bemutatásakor a személyiségi jogokra való tekintettel névrövidítések nem alkalmazhatók. A kézirat döntő hányadát az Eredmények fejezetnek kell képeznie. Felhívjuk szerzőink figyelmét az adatok statisztikai kiértékelésére és annak szakszerűségére. Ezt követi a szükséges terjedelmű Megbeszélés fejezet, melynek hossza az eredmények sokrétűségének függvénye. A szöveges részt az Irodalom zárja. Ezt megelőzően kérjük az alábbi információk megadását: Anyagi támogatás – nyilatkozni akkor is kötelező, ha a közlemény megírása, illetve a kapcsolódó kutatómunka anyagi támogatásban nem részesült. Szerzői munkamegosztás – kérjük felsorolni, hogy melyik szerző mivel járult hozzá a kézirat elkészítéséhez, például hipotézisek kidolgozása, a vizsgálat lefolytatása, statisztikai elemzések, a kézirat megszövegezése stb. A felsorolásban a szerzők monogramjait kérjük feltüntetni. Kérjük továbbá, hogy itt nyilatkozzanak arról is, hogy a cikk végleges változatát valamennyi szerző elolvasta és jóváhagyta. Érdekeltségek – kérjük, hogy a szerzők sorolják fel minden tényleges, illetve lehetséges érdekeltségüket (pénzügyi, személyes vagy egyéb), amelyek a kézirat beérkezését megelőző három évben hatással lehettek a cikk megírására. Amennyiben a szerzők nem rendelkeznek érdekeltségekkel, akkor is szükséges a következő mondat feltüntetése: A szerző(k)nek nincsenek érdekeltségei(k). A kézirat benyújtásának feltétele, hogy 1. a dolgozatot korábban még nem publikálták (kivéve előadás-kivonat vagy PhD-tézis formájában), 2. a kéziratot valamennyi szerző jóváhagyta, 3. a dolgozat nem sérti a Helsinki Deklaráció (1975, revízió 2008) előírásait.
  8. Állatkísérleti vagy klinikai tanulmányok esetében kérjük hivatkozni a megfelelő etikai engedélyek meglétére. Ennek hiányában a közlemény nem közölhető.
  9. Az irodalmi hivatkozásokat (melyek maximális száma összefoglaló közlemények esetén 60, egyéb esetekben 30 lehet) az idézettség sorrendjében és sorszámozottan kérjük, a zárójelbe tett sorszámmal (nem felső indexben) történik a szövegben a hivatkozás. A folyóiratok nevének rövidítésénél az NLM-katalógus az irányadó, mely az alábbi URL alapján megtalálható: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals, a keresőboxba beírva a rövidíteni kívánt folyóirat nevét megkapjuk a helyes rövidítést. A Magyar Onkológia folyóirat nemzetközi rövidítése Magy Onkol, kérjük a magyar és angol nyelvű kivonatnál és az irodalmi hivatkozásoknál ezt használni. Formai követelmény:
  10. Illusztrációk: Az ábrákat és a táblázatokat (a nyomtatott verzióban maximálisan 8 db-ot, az ezen felülieket kiegészítő, csak elektronikus anyagként) a közlemény szövegétől elkülönítetten kérjük benyújtani, arab sorszámmal ellátva, amire a szövegben utalni kell (3. ábra, 3. táblázat, kiegészítő 1. ábra, kiegészítő 1. táblázat). Az illusztrációkat elektronikus formában (tif, eps) legalább 300 dpi-s felbontásban kérjük mellékelni. Grafikonok, diagramok és vektoros ábrák esetén ajánlott fájlformátumok: ppt, tif, eps, jpg, psd. A táblázatokhoz, ábrákhoz a címet, magyarázó szöveget a dolgozat végén az irodalomjegyzék után kérjük mellékelni. A táblázatokat word formátumban várjuk. A táblázatokhoz megfelelő hosszúságú lábjegyzetet kérünk, amely lehetővé teszi a táblázat tartalmának megértését a szöveg ismerete nélkül is. Az ábrák kellően informatív ábramagyarázatokkal legyenek ellátva, hogy azokat a közlemény szövegének ismerete nélkül is megérthesse az olvasó.
Valamennyi gyógyszer esetén a nemzetközileg elfogadott kémiai nevet kell használni. Meg kell adni a kémiai összetételt és a gyártó nevét is.
A szerkesztőség a benyújtott kéziratokat, illusztrációkat nem küldi vissza. El nem fogadott közlemények esetében az anyagot megsemmisíti.ad