MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 3, 2015

 Egyéb

Géneltérések biológiai szerepe és prognosztikai jelentősége humán malignus melanomákban

Vízkeleti Laura

Egészségtudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, Debrecen

A melanoma okozta halálozások legfőbb oka a metasztázisok megjelenése, mely a túlélésen túl jelentősen csökkenti az alkalmazott terápiák hatékonyságát is. Ezért szükséges olyan biomarkerek felkutatása, melyek hozzájárulnak a melanoma prognózisához, és sikeresen alkalmazhatók a terápiás hatékonyság növelésére. Számos jelátviteli útvonal szerepét bizonyították már a melanoma progressziójában. Ezek közül kiemelkedő jelentőségű a Ras/MAPK útvonal aktivációja. A BRAF- és NRAS-mutációk korai megjelenése mellett fontos, hogy az útvonal egyik fő célmolekulája a sejtciklus G1/S fázis átmenetét szabályozó CCND1. Vizsgálataink egyik részében a CCND1 genetikai és génexpressziós eltéréseit tanulmányoztuk a melanomaprogresszió során, figyelembe véve a BRAF és NRAS gének mutációs státuszát. Eredményeink a CCND1-kópiaszám eltéréseinek szignifikáns összefüggését tárták fel a kedvezőtlen klinikai kimenetellel primer melanomákban, mely összefüggést befolyásolta a BRAF és NRAS gének mutációs státusza a napsugárzásnak való kitettség függvényében. Génexpressziós vizsgálataink során a CCND1 mRNS-szintjének szignifikáns csökkenését figyeltük meg a többszörös áttétképző primer tumorokban, mely korrelációt mutatott mind a BRAF és NRAS mRNS-szintekkel, mind pedig ez utóbbi gének mutációs státuszával. A CCND1 protein fokozott expressziója pedig áttétképzéssel, rövidebb túléléssel és nagyobb Breslow-vastagsággal társult. A CCND1-et kifejező sejtek aránya azonban heterogén eloszlást mutatott, mely befolyásolta a klinikopatológiai paraméterekkel való összefüggést. Kísérleteinket ezért eltérő biológiai karakterű sejtvonalakon végzett vizsgálatokkal egészítettük ki. Ez alapján a progresszió előrehaladtával a CCND1-expresszió fokozódik, majd az áttétben lecsökken. További célunk volt az array komparatív genomhibridizációs (aCGH) vizsgálatok során gyakori eltérést mutató 7q31-es régió szerepének vizsgálata a melanoma progressziójában. A lókusz rendkívül géndenz, mely magában foglalja a mutációs forrópontként működő FRA7G fragilis helyet. Ennek környezetében lokalizálódik a fokális adhéziók egy kulcsmolekuláját kódoló TES gén, valamint a membrán-lipidtutajok multifunkciós alapköve, a CAV1. Interfázisos FISH-vizsgálataink szignifikáns összefüggést mutattak a 7q31 kópiaszám-eltérései és a kedvezőtlen prognózis között. A CAV1 mRNS-expresszió lecsökkent vastag melanomákban, mely változás fehérjeszinten is tapasztalható volt, míg a TES mRNS-szint csökkenése a többszörös áttétképző primer mintákat jellemezte. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 3, 268-272, 2015

Kulcsszavak: malignus melanoma; fluoreszcencia in situ hibridizáció; szöveti microarray; CCND1-eltérések; 7q31-amplifikáció; CAV1- és TES-expresszió; BRAF- és NRAS-mutáció

Biological role and prognostic significance of genetic alterations in human malignant melanomas. Metastatic process accounts for the vast majority of melanoma associated mortality, and also results in difficulties in the effective treatment. Therefore, identification of novel biomarkers could contribute to melanoma prognosis, and may also provide new opportunities for efficient cancer treatment. Several signaling pathways have been identified as key regulators in melanoma progression, including the frequent activation of Ras/MAPK signaling pathway through the mutant BRAF or NRAS genes. Besides, alterations of CCND1 may also be of great importance. The oncogene plays a significant role in the G1/S phase transition of the cell cycle, and its transcriptional activation is primarily carried out by the Ras/MAPK cascade. One of our aims was to determine the genetic and gene expression alterations of CCND1 during melanoma progression, considering the mutation status of BRAF and NRAS genes. Analysis of CCND1 copy number alterations revealed significant association with poor clinical outcome in primary melanomas, which was influenced by the mutation status of BRAF or NRAS in the term of sun exposure. Regarding gene expression, CCND1 mRNA level decreased in lesions with multiple metastases and were correlated with both the mRNA levels and mutation status of BRAF and NRAS. CCND1 protein expression was associated with Breslow thickness, metastasis formation and shorter survival time. However, the proportion of cells expressing the protein showed a heterogeneous distribution, influencing the association with clinical-pathological parameters. Therefore melanoma cell lines with different biological behavior were also analyzed for protein expression. These experiments revealed an increasing CCND1 protein level throughout primary cancer progression, which then decreased in the metastasis. The other purpose of our study was to determine the role of 7q31 region in melanoma progression, which was found frequently altered using array comparative genomic hybridization (aCGH). 7q31 is a gene dense locus, including the FRA7G fragile site, which serves as a mutation hot spot. In its close vicinity TES (focal adhesions) and CAV1 (lipid rafts) genes are located. Using interphase FISH, significant associations were found between 7q31 copy number alterations and poor clinical outcome. Both mRNA and protein levels of CAV1 decreased in thick lesions whereas primary melanomas forming multiple metastases were featured by decreased TES mRNA level. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 3, 268-272, 2015

Keywords: malignant melanoma; fluorescence in situ hybridization; tissue microarray; CCND1 alterations; 7q31 amplification; CAV1 and TES expressions; BRAF and NRAS mutations


Beküldve: 2015. január 16.; elfogadva: 2015. február 20.
Elérhetőség: Dr. Vízkeleti Laura, Egészségtudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, 4028 Debrecen Kassai út 26.; E-mail: laura.vizkeleti@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad