MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 3, 2009

 Elõadás

Heretumoros betegek halláskárosodásának vizsgálata otoakusztikus emissziós készülékkel

Biró Krisztina1

1Patológiai Tudományok Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Kemoterápia C és Klinikai Farmakológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A vizsgálat célja a cisplatinnal kezelt heretumoros betegek korai és késői halláskárosodásának detektálása OAE készülékkel, amely egy érzékeny, új, objektív módszer a gyógyszer okozta ototoxicitás mérésére. Másodlagos célunk az ototoxicitáshoz vezető kockázati tényezők elemzése volt. A korai halláskárosodás vizsgálatánál különböző szövettani csoportba tartozó 10 heretumoros beteget vizsgáltunk tranziens otoakusztikus emissziós (TOAE) készülékkel, az első ciklus kemoterápiás kezelés előtt és után. A betegek 100 mg/m2 cisplatint kaptak 5 napra elosztva. A fenti csoporttal életkorban hasonló megoszlású egészséges hallású, nem beteg önkénteseken is elvégeztük a vizsgálatot. Statisztikai elemzésre kétmintás t-próbát és Wilcoxon-tesztet alkalmaztunk. Vizsgálatunk során a betegeknél a kezelés előtt és után nem találtunk különbséget sem az audiogram, sem a tympanometria, sem a TOAE tekintetében. Ugyanígy a betegek és a kontrollcsoport összehasonlítása során sem tapasztaltunk eltérést. A betegek nem számoltak be szubjektív panaszról a kezelés után. A késői halláskárosodás vizsgálatánál 223 gyógyult heretumoros betegnél végeztünk méréseket disztorziós otoakusztikus emissziós (DPOAE) készülékkel. A betegek 100 mg/m2 cisplatint kaptak ciklusonként BEP, VPB, VeIP vagy VIP kemoterápiás protokoll részeként. A kontroll csoport 40 heretumoros betegből állt, akik nem kaptak kemoterápiás kezelést. Részletes beteg- és családi anamnézissel mértük fel az audiológiai rizikófaktorokat, valamint a hallással kapcsolatos panaszokat. A DOAE előtt elvégzett tympanometriával az esetleges középfül-eredetű halláskárosodást zártuk ki. DOAE-t 750 Hz-től 8000 Hz-ig 8 frekvencián mértünk. Statisztikai elemzésre kétmintás t-próbát, Mann-Whitney-tesztet és lépésenkénti diszkriminanciaanalízist használtunk. A betegek 20%-ának volt valamilyen hallással kapcsolatos panasza (halláscsökkenés, fülzúgás, stb). 400 mg/m2 alatt nem észleltünk szignifikáns amplitúdócsökkenést. E felett a dózis felett az irodalommal ellentétben nem csak a magas frekvenciákon találtunk amplitúdócsökkenést, hanem azokon a frekvenciákon is, melyek lényegesek a beszédértés szempontjából (1000-3000 Hz). A legrosszabb hallást azoknál a betegeknél mértük, akiknek hallással kapcsolatos panaszaik is voltak. Szignifikáns rizikófaktor csak a cisplatin összdózisa és az életkor volt, sem a dohányzás, sem a korábbi zajterhelés nem bizonyult szignifikáns rizikófaktornak a kezelt csoportban. Mivel a heretumoros betegek várható életkora az esetek többségében megegyezik egészséges társaikéval, a késői mellékhatások vizsgálata igen fontos. Az OAE mérése az ototoxicitás detektálásának gyors és megbízható módszere. Eredményeink alapján törekedni kell arra, hogy a cisplatin összdózisát a gyógyuláshoz éppen szükséges minimális szinten tartsuk, melyet az egyéni kockázati tényezők alapján tudunk meghatározni. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 3, 279-283, 2009

Kulcsszavak: halláskárosodás; cisplatin; otoakusztikus emisszió; heredaganat

Detection of ototoxic effect of cisplatin with otoacoustic emission in testicular cancer patients. The aim of the research was to detect the acute and long-term ototoxic effect of cisplatin in testicular cancer patients, using OAE (otoacoustic emission), a highly sensitive new objective method, for detecting medication-related hearing loss. Secondary objective was to evaluate the risk factors that contribute to hearing loss. In the study for acute hearing loss ten males with different histological types of testicular germ cell tumor were examined with TOAE (transiently evoked otoacoustic emission), before the 1st and after the 5th day of their 1st cycle of cytostatic therapy. Patients received 100 mg/m2 cisplatin per cycle (20 mg/m2 for five days). Ten age-matched healthy volunteers of good hearing and without treatment were also examined with the same method. Wilcoxon and paired t-tests were used for statistical evaluation. In this acute phase study no differences were found either in otological physiological examination, in conventional audiometry, or in tympanometry. There were no statistically significant differences in amplitude either before and after therapy, or between patient and control group. No patient complained of hearing loss or tinnitus. In the long-term hearing loss study 223 cured patients were assessed by DPOAE (distorsion product otoacoustic emission). Patients received 100 mg/m2 cisplatin per cycle, in EP, BEP, VeIP, VIP or VPB regimens. The control group consisted of 40 testicular cancer patients without chemotherapy. A detailed medical history of the patient and his family evaluated audiological risk factors and hearing complaints. Before DPOAE, otoscopic examination and tympanometry tests were used to exclude any conductive component. DPOAE was measured in eight frequencies from 750 to 8,000 Hz. Paired t-test, Mann-Whitney test and stepwise discriminant analysis were used for statistical evaluation. Symptomatic ototoxicity was observed in 20% of the patients. In patients receiving ≤300 mg/m2 cisplatin, no amplitude changes were detected. Beyond this dose, hearing impairment proved to be dosedependent. Contrary to the literature, not only high frequencies were affected. In patients receiving ≥400 mg/m2, our method could also detect significant hearing impairment at lower frequencies that are important for speech perception (1000-3000 Hz). The lowest amplitudes were detected in those patients who had symptomatic ototoxicity. The only statistically significant risk factors were the cumulative dose of cisplatin and age; neither smoking nor previous noise exposure proved to be risk factors. As the life expectancy of testicular cancer patients matches in most cases the life expectancy of healthy males, studying long-term side effects is of great importance. OAE is a fast, noninvasive and reliable method in detecting ototoxicity in testicular cancer patients. Cisplatin dose regimens should be reduced to the minimum required for cure, based on a risk-adapted treatment. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 3, 279-283, 2009


Beküldve: 2009. június 1.; elfogadva: 2009. július 1.
Elérhetőség: Dr. Biró Krisztina, Kemoterápia C és Klinikai Farmakológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224-8600/1513, Fax: (06-1) 224-8620; E-mail: birok@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad