MAGYAR ONKOLÓGIAVol 51, No. 2, 2007

 Közlemény

Farmakogenetikai vizsgálatok a fluoropirimidint tartalmazó adjuváns kezelés hatékonyságának és toxicitásának elõrejelzésére colorectalis daganatokban

Kralovánszky Judit, Adleff Vilmos, Hitre Erika, Pap Éva, Réti Andrea, Komlósi Viktor, Budai Barna

Országos Onkológiai Intézet, , Budapest

Az 5-fluorouracil (5-FU) citotoxikus hatását elsõsorban a timidilátszintáz (TS) enzim gátlása biztosítja, ugyanakkor az 5-FU a dihidropirimidin-dehidrogenáz (DPD) útján lebomlik. Az 5-FU-kezelés hatékonyságát és biztonságát e két enzim aktivitása és az azokat befolyásoló farmakogenetikai tényezõk határozzák meg. 5-FU-val kezelt colorectalis daganatos (CRC) betegek perifériás mononukleáris sejtjeiben 1.) meghatároztuk a DPD-aktivitás megoszlását, a DPD-hiány gyakoriságát és a DPD IVS14+1G>A pontmutáció elõfordulását, és kapcsolatot kerestünk a DPD-csökkenés/hiány és az 5-FU-kezelés toxikus hatásai között; 2.) adjuváns 5-FU-kezelésben részesült CRC-s betegek esetében a TS génpolimorfizmusai, a DPD-aktivitás valamint a betegek tünetmentes- és teljes túlélése közötti összefüggést vizsgáltuk. A DPD-hiány gyakoriságának vizsgálatát 764 5-FU-val kezelt CRC-s beteg vérmintájából izolált perifériás mononukleáris sejtekben radioenzimológiai módszerrel határoztuk meg. A TSgénpolimorfizmusok és a DPD-szint összefüggését az 5-FU-alapú adjuváns kezelést követõ túléléssel 166 CRC-s betegen vizsgáltuk. A génpolimorfizmusok meghatározását PCR + poliakrilamidgél-elektroforézissel (PCR-PAGE) és PCR-RFLP-PAGE (restriction fragment lenght polymorphism) módszerrel végeztük. Eredmények: 764 CRC-s beteg közül <10 pmol/perc/106 limfocita DPD-érték 160 betegben (20,9%) fordult elõ, ezek közül 38 betegben (4,9%) súlyos DPD-hiányt (5 pmol/perc/106 limfocita alatti értéket) mértünk. Az utóbbi betegcsoportban súlyos (>Gr 3) toxicitás 87%-ban fordult elõ. A DPD IVS14+1G>A mutáció a 38 súlyos DPD-hiányos beteg közül 3 esetben (7,8%) heterozigóta formában fordult elõ, és mindhárom esetben Gr 4 toxicitással (neutropenia, mucositis, diarrhea) járt. A TSgénpolimorfizmusok összefüggést mutattak a túléléssel. Figyelemreméltó az 5’-TSER és a 3’-TSUTR 3-3 genotípusának kombinálásából keletkezõ 8 genotípus-kombináció eltérõ lefutású túlélési görbéje, amelyek Cox regressziós analízis alapján két, prognosztikai különbséget mutató - ''A'' jó prognózisú (RR< 1) és ''B'' rossz prognózisú (RR>1) - csoportba sorolhatók. E két csoport Kaplan-Meier-analízis szerinti betegségmentes- és teljes túlélése szignifikánsan eltérõ. A DPD-aktivitás szintén szignifikáns összefüggést mutatott a túléléssel, a 10 pmol/perc/106 limfocita alatti DPD-aktivitású betegek betegségmentes- és teljes túlélése szignifikánsan hosszabb volt, mint a magasabb aktivitásúaké. A DPDaktivitás meghatározása jobb prognosztikai faktor az 5-FU által okozott súlyos toxicitás elõrejelzésére, mint a IVS14+1G>A mutáció analízise. Cox multivariáns analízis szerint mind a TS-polimorfizmuskombináció, mind a DPD-aktivitás a túlélés független prognosztikai faktora 5-FU-alapú adjuváns kezelés esetén. Magyar Onkológia, Vol 51, Nr. 2, 113-125, 2007

Pharmacogenetic studies on the prediction of efficacy and toxicity of fluoropyrimidine-based adjuvant therapy in colorectal cancer. The cytoxic effect of 5-fluorouracil (5-FU) is mediated by the inhibition of thymidylate synthase (TS), however, at the same time 5-FU is catabolized by dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD). Efficacy of 5-FU may therefore depend on the TS and DPD activity and on pharmacogenetic factors influencing these enzymes. Our aims were 1) to determine the distribution of DPD activity, the frequency of DPD deficiency and the DPD (IVS14+1G>A) mutation in the peripheral blood mononuclear cells of colorectal cancer (CRC) patients, and study the relationship between DPD deficiency and toxicity of 5-FU; 2) to investigate the influence of TS polymorphisms and DPD activity on the survival of CRC patients receiving 5-FU-based adjuvant therapy. The frequency of DPD deficiency was determined by radiochemical methods in the peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of 764 CRC patients treated with 5-FU. The relationship between the TS polymorphisms, DPD activity and the diseasefree- and overall survival was studied in 166 CRC patients receiving 5-FU-based adjuvant therapy. TS polymorphisms were determined in the DNA samples separated from the PBMCs, by PCR-PAGE and PCR-RFLP-PAGE (restriction fragment length polymorphism) methods. Low DPD values (<10 pmol/min/106 PBMCs) were demonstrated in 160/764 patients (20.9%), and of those DPD deficiency (<5 pmol/min/106 PBMCs) was verified in 38 patients (4.9%). In the latter group severe (>Gr 3) toxicity was found in 87%. The prevalence of the DPD IVS14+1G>A mutation among the 38 DPDdeficient patients was 7.8% (3/38) and was accompanied by severe Gr 4 toxic symptoms (neutropenia, mucositis, diarrhea). TS polymorphisms showed a relationship with the survival of CRC patients. It is important to mention that by combining the 3-3 genotypes of 5’-TSER and 3’-TSUTR polymorphisms the obtained 8 genotype combinations showed significantly different Kaplan-Meier survival curves. The evaluation of these curves with Cox regression analysis resulted in two prognostically different groups: ''A'' good prognosis (RR<1) and ''B'' bad prognosis (RR>1). The disease-free- and overall survival of these two groups were significantly different. DPD activity also showed correlation with the survival; patients with DPD activity <10 pmol/min/106 PBMCs showed significantly longer disease-free- and overall survival. The determination of DPD activity proved to be a more valuable parameter in the evaluation of serious 5-FU-related toxicity compared to the IVS14+1G>A mutation analysis. According to the Cox multivariate analysis the combination of germline TS polymorphisms and DPD activity is/an independent prognostic marker of survival in CRC patients treated with adjuvant 5-FU therapy. Hungarian Oncology, Vol 51, Nr. 2, 113-125, 2007


Beküldve: 2007. május 16.; elfogadva: 2007. május 24.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad