MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 4, 2005

 Egyéb

Mezõillesztési technikák, dóziseszkaláció a fej-nyaki daganatok sugárkezelésében

Takácsi Nagy László, Patyánik Mihály, Katona Csilla

Fõvárosi Onkoradiológiai Központ, , Budapest

CÉL: A fej-nyaki tumorok az egyedüli radioterápiával legjobban gyógyítható daganatok közé tartoznak. A megfelelõ sugaras kezelési technikák egzakt ismerete és alkalmazása fontos, mert használatukkal elkerülhetõ a radikális mûtét, amelyet követõen pszichoszociális problémák, kedvezõtlen kozmetikai és funkcionális állapot alakulhat ki. A gyógyulási eredmények javulásához szükséges a megfelelõ területre, megfelelõ nagyságú sugárdózis kiszolgáltatása.
ANYAG ÉS MÓDSZER: A fej-nyaki daganatok jelentõs részén az adekvát radioterápia feltételezi a tumor lokális ellátása mellett a nyak két oldalán elhelyezkedõ regionális nyirokcsomók definitív vagy elektív sugaras kezelését. Tekintettel a koponyaalaptól a clavicula alsó széléig terjedõ terület cranio-caudalis kiterjedésére, jelentõs átmérõ- és alakbeli különbségére, a viszonylag alacsony dózistoleranciájú medullára, és a vállak célterület egy részébe vetülésére, a megfelelõ irradiáció legegyszerûbben illesztett mezõkbõl történhet. A primer tumor és a felsõ-középsõ nyaki regiók sugárzása opponáló mezõkbõl (a medulla toleranciadózisának elérése után ''shrinkage field'' eljárással), az alsó nyaki nyirokterületek irradiációja elülsõ mezõkbõl valósítható meg. A hátsó nyaki lymphoglandulákban a szükséges dózis - a mezõszûkítést követõen - megfelelõ energiájú elektronsugárral biztosítható. A módszer problémája az oldalsó és az elülsõ mezõk megfelelõ illesztése a gyógyulást veszélyeztetõ aluldozírozás, illetve a necrosist okozó túldozírozás elkerülésére. A mezõillesztés történhet a sugárdivergencia kiküszöbölésére oldalsó belépési kapuknál a kezelõasztal megfelelõ irányú és nagyságú forgatásával, elülsõ mezõnél a szükséges asztalforgatás és gentridöntés kombinációjával. Aszimmetrikus blendével rendelkezõ gépen a fõsugarak mentén (nincs divergencia) lehet illeszteni. Mindkét módszernél az esetleges túldozírozás elkerülésére a medullán ''safety block'' alkalmazása célszerû-szükséges a nyakon, elöl vagy oldalt. A dózis térbeli eszkalációját a fent ismertetett technikákkal, nominális értékben - adott tumoron - boost brachyterápiával, vagy valószínûleg az egyre inkább terjedõ intenzitás-modulált radioterápiával lehet megvalósítani.
EREDMÉNY: Mezõillesztéssel intézetünkben évek óta kezelünk rendszeresen fejnyaki tumorokat. A technika alkalmazása e daganatok terjedési ismérveinek megfelelõ ellátást nyújt. Nem tapasztaltunk súlyos mellékhatást, vagy szövõdményt.
KÖVETKEZTETÉS: A különbözõ mezõillesztési technikák használata a fej-nyaki tumorok ellátásában - az intenzitás-modulált sugárterápia széleskörû elterjedéséig - adekvát módszernek tûnik. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 4, 305-305, 2005

Mezõillesztési technikák, dóziseszkaláció a fej-nyaki daganatok sugárkezelésében. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 4, 305-305, 2005Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad