MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 3, 2005

 Közlemény

Emlõdaganatos betegek külsõ besugárzási terveinek dozimetriai vizsgálata: a dóziselõírás megválasztásának jelentõsége

Major Tibor, Skriba Zoltán, Varjas Géza, Fodor János

Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, , Budapest

CÉL: Az emlõ hagyományos, két tangenciális mezõbõl végzett külsõ besugárzásánál a kezelési tervek dozimetriai vizsgálata, a dózisspecifikáció jelentõségének tárgyalása, és az eltérõ dóziselõírási módszerekbõl adódó dóziskülönbségek becslése.
ANYAG ÉS MÓDSZER: Kérdõíves felmérést végeztünk a magyarországi sugárterápiás központok között a dóziselõírási módszerek összehasonlítása céljából. Ezt követõen az osztályunkon kezelt 125 beteg CT-alapú besugárzási tervét értékeltük ki. A besugárzások kobaltágyúval, ill. lineáris gyorsítón 6 és 9 MV-s fotonsugárzással történtek. A dóziseloszlásokat az izocentrumra normalizáltuk, majd a centrális sík öt különbözõ pontjában meghatároztuk a dózisértékeket, valamint a lokális mediális, laterális és centrális maximális dózisértékeket (Dmed, Dlat és Dcent), a térfogati maximális dózist és annak helyét. A tüdõ sugárterhelésének jellemzésére a centrális tüdõtávolságot (CLD), bal oldali emlõdaganatoknál a szív sugárterhelésének jellemzésére pedig a maximális szívtávolságot (MHD) használtuk. A kapott eredmények alapján becsléseket végeztünk a leadott dózisokban levô különbségekrõl, melyek az intézetekben használt eltérõ dóziselõírások miatt adódnak.
EREDMÉNYEK: Hazánkban jelenleg négyféle módon történik a dóziselõírás, és a legtöbb helyen az izocentrumot választják dózis-referenciapontként. Saját terveink kiértékelése alapján a centrális síkban egy pont kivételével a többi pontban számolt dózis csak kissé tért el az izocentrum dózisától. Az átlagos Dmed és Dlat 107-107%, a Dcent 101% volt. A térfogati maximum átlagosan 13%-kal volt nagyobb az
izocentrum dózisánál. Ez az érték készülékekre lebontva pedig 16%, 13% és 11% volt a kobaltágyúra, a 6 MV-s és a 9 MV-s fotonbesugárzásra, a megfelelõ sorrendben. Az átlagos CLD=1,9 cm, míg az MHD=0,8 cm volt. Az eltérõ dózisspecifikációk miatt a különbözõ intézetek között átlagosan 6%-os, de szélsõséges esetben akár 20%-os eltérés is lehet a leadott dózisokban.
KÖVETKEZTETÉS: Emlõbesugárzáskor indokolt a háromdimenziós tervezés és tervkiértékelés, különösen a megtartott nagyméretû emlõk esetében. A különbözõ dóziselõírások jelentõs különbségeket eredményezhetnek a leadott dózis nagyságában, ezért javasolt egy egységes dóziselõírási protokoll alkalmazása. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 3, 235-243, 2005

Dosimetric assessment of external treatment plans for breast cancer: the significance of dose prescription selection.. PURPOSE: To analyze the treatment plans of breast irradiation performed with two tangential beams, to discuss the importance of dose prescription, and to estimate the differences in delivered dose due to various dose prescription methods.
MATERIAL AND METHODS: A survey was performed between the Hungarian radiotherapy centers in order to compare the dose prescription methods. Then, treatment plans of 125 breast cancer patients treated in our department were evaluated. The irradiations were performed with cobalt unit, and with 6 and 9 MV photon beams of linear accelerators. The dose distributions were normalized to izocenter, then dose values in five points in central plane; local medial, lateral and central maximums (Dmed, Dlat and Dcent); volumetric maximum and its location were determined. To characterize the dose to lung and to heart at left-sided tumors the central lung distance (CLD) and maximum heart distance (MHD) were used. Based on the results, estimation was made to assess the differences between delivered dose due to various dose prescriptions applied at the institutions.
RESULTS: Four types of dose prescription are currently used in our country, and most frequently the isocenter is selected as a reference point. In the central plane the calculated dose in all but one points differed only a little from the dose to isocenter. The mean Dmed, Dlat and Dcent were 107%, 107% and 101%, respectively. The volumetric maximum was on average 13% higher than the dose to isocenter. Regarding the beam qualities, this value was 16%, 13% and 11% for cobalt unit, 6 MV and 9 MV photon beams, respectively. The mean CLD and MHD were 1.9 and 0.8 cm, respectively. The difference between delivered doses at the institutions was 6% on average, but in extreme cases it can be as high as 20%.
CONCLUSIONS: Three-dimensional treatment planning and plan evaluation are recommended at breast irradiation, especially for large breasts. Since the various dose prescriptions may result in significant differences in the delivered doses, use of a standard dose prescription protocol is recommended. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 3, 235-243, 2005


Beküldve: 2004. december 8.; elfogadva: 2005. június 23.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad