MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 1, 2005

 Közlemény

Uveális melanomák retrospektív vizsgálatának tapasztalatai

Tóth Jeannette

Szemészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest

Cél: A Semmelweis Egyetem I. Szemészeti Klinikáján 1994 és 2003 között uveális melanoma miatt operált betegek klinikai, a tumorok patológiai jellemzõinek és a betegkövetés eredményeinek ismertetése.
Betegek és módszerek: Retrospektív adatgyûjtés és statisztikai elemzés a tízéves idõszak alatt klinikánkon kezelt és gondozott intraocularis melanomás betegekrõl.
Eredmények: A 120 beteg közül a vizsgálat lezárásáig 22 meghalt. A mûtét és halál között átlagosan 34,0±25,4 hónap telt el, a legtöbb haláleset a mûtétet követô három évben fordult elô. Statisztikai összefüggés mutatkozott a halálos kimenetel és a tumor extraocularis terjedése között, valamint a letális kimenetel és a tisztán epithelioid sejtes tumorok között. A nagyméretûnek minõsülõ tumorok többsége a sugártestet involválta, a sugártesttel összefüggõ tumorok prognózisa kedvezõtlenebb volt a csupán a chorioideát infiltráló tumorokénál, bár a különbség nem volt szignifikáns. Az uveális melanoma szinte kizárólag hematogén metasztázist képez, a metasztázisok leggyakrabban a májban keletkeznek, ritkán a tüdõben. Az extraocularis terjedés és az epithelioid sejtes tumorok igen kedvezõtlen prognózisa miatt felvetõdik az adjuváns kemo-immunterápia alkalmazása akkor is, ha a diagnózis idején nincs kimutatható májmetasztázis. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 1, 19-25, 2005

Retrospective study on uveal melanoma. Purpose: To report the results of a retrospective study carried out at the 1st Department of Ophthalmology of Semmelweis University, Budapest, among patients treated for ocular melanoma. Clinical data of the patients, histopathological characteristics of the tumours and follow-up results are reported.
Patients and Methods: Retrospective review of patients’ charts, histopathological data and statistical analysis of collected data.
Results: From 120 patients treated by enucleation or exenteration for uveal melanoma, 22 had died by the end of the study. The medium survival after operation was 34.0±25.4 months, the majority of deaths occurred within three years following surgery. Statistically significant relationship was demonstrated between extraocular extension of the tumour and death, and between epithelioid cell tumours and death. Most large tumours involved the ciliary body, the prognosis of these tumours tended to be worse than for those infiltrating only the choroid, but the difference was not statistically significant. Uveal melanoma almost exclusively gives haematogeneous metastases, liver metastases being the most frequent; rarely lung metastases are also reported. Since extraocular extension and epithelioid tumours carry a very poor prognosis, the possibility of providing adjuvant chemo-immunotherapy for patients harbouring these tumours should be entertained, even if liver metastases are not demonstrated at the time of diagnosis. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 1, 19-25, 2005


Beküldve: 2005. február 20.; elfogadva: 2005. március 9.
Elérhetőség: Dr. Tóth Jeannette, Szemészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1085 Budapest Tömõ u. 25-29.; Tel: 210-0280, Fax: 210-0309; E-mail: tj@szem1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad