MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 3, 2004

 Közlemény

A metiléntetrahidrofolát-reduktáz (MTHFR) C677T polimorfizmus klinikai jelentõsége a metasztatikus colorectalis daganatok 5-fluoropirimidin-alapú kezelésében

Budai Barna, Hitre Erika, Adleff Vilmos, Czeglédi Ferenc, Gyergyay Fruzsina, Láng István, Kralovánszky Judit

Országos Onkológiai Intézet, , Budapest

A szerzõk vizsgálták 5-fluoropirimidin-alapú kezelésben részesülõ 101 metasztatikus colorectalis tumoros betegben és 196 egészséges egyénben a metiléntetrahidrofolát-reduktáz (MTHFR) C677T polimorfizmust PCR-RFLP módszerrel. Nem volt szignifikáns eltérés az egészségesek és a betegek MTHFR genotípus szerinti megoszlásában, valamint a betegek klinikai paraméterei alapján (kor, nem, tumorlokalizáció, differenciáltsági fok, kezelési típusok) vizsgált csoportok között sem. A 3-30 (medián 18,5) hónapos követési idõ alatt a T allélt hordozó betegek túlélése azonban szignifikánsan jobbnak bizonyult, mint a vad (CC) genotípus esetében (p=0,036). A CT és TT genotípus esetében a csak elsõ vonalbeli kezelésben részesült betegek túlélése szignifikánsan rövidebb, mint a több vonalbeli kezelést kapott betegeké (p=0,015). Az MTHFR C677T polimorfizmus meghatározása az 5-fluoropirimidin kezelésû metasztatikus colorectalis tumoros betegek esetében prognosztikai értékkel bír, és ezen felül segítséget nyújthat a személyre (csoportra) szabott terápia megtervezésében. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 3, 253-257, 2004

The clinical importance of methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T polymorphism in the 5-fluoropyrimidine-based therapy of metastatic colorectal tumours.. The authors investigated the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T polymorphism in 101 metastatic colorectal cancer patients treated with 5-fluoropyrimidine-based therapy and in 196 healthy individuals by PCR-RFLP method. There was no significant difference in genotype distribution of patients and healthy controls, and between subgroups investigated according to clinical parameters (age, gender, tumor location, grade and treatment type). However, after a 3-30 (median 18.5) months follow-up the survival of patients with T allele proved to be better than that of patients with wild type (CC) genotype (p=0.036). In case of CT and TT genotypes the survival of patients receiving only first line therapy was significantly shorter than that of patients receiving more lines of treatment (p=0.015). Determination of MTHFR C677T polymorphism has prognostic value in case of patients with metastatic colorectal cancer receiving 5-fluoropyrimidine-based therapy, and may help in designing the individual (group) tailored therapy. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 3, 253-257, 2004


Beküldve: 2004. augusztus 4.; elfogadva: 2004. augusztus 31.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad