MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 3, 2004

 Közlemény

Az 5-fluorouracil (5-FU) hatékonyságának fokozása. Az 5-FU és 5-etil-2'-dezoxiuridin (EUdR) kombináció hatásában szerepet játszó molekuláris tényezõk

Katona Csilla1, Timár Ferenc2, Oláh Júlia2, Bocsi József2, Budai Barna3, Ötvös László4, Kralovánszky Judit3

1Onkoradiológia, Uzsoki utcai Kórház, Budapest
2I. Patológiai és Kísérletes Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
3Országos Onkológiai Intézet, , Budapest
4MTA Központi Kémiai Kutatóintézet, , Budapest

Az 5-fluorouracil (5-FU) metabolizmusának farmakológiai módosításával lehetõség nyílik a gyógyszer klinikai hatékonyságának fokozására.
CÉLKITÛZÉS: A jelen vizsgálatok célja tanulmányozni az 5-etil-2’-dezoxiuridin (EUdR), egy potens 5-FU-modulátor hatását az 5-FU által befolyásolt molekuláris mechanizmusokra, és ezáltal újabb adatokat szerezni a gyógyszer-kombináció hatásmechanizmusára vonatkozólan.
ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK: A vizsgálatokat SW620 human colontumor-sejtvonalon végeztük. A citotoxicitást MTT-teszt, a sejtkinetikai változásokat FACStar flow citométer, az apoptózist a sejtszuszpenzió acridinorange- és ethidium-bromid-festése után fluoreszcens mikroszkóp segítségével, a DNS-fragmentációt RNázzal és proteináz K-val történõ emésztés után agarózgél-elektroforézissel és ethidium-bromid-festés utáni denzitometrálással, a timidinbeépülést 3H-timidinnel, a p53 és PCNA fehérje expresszióját Western blot segítségével határoztuk meg.
EREDMÉNYEK: Az 5-FU citotoxikus hatását az EUdR dózisfüggõen potencírozta, 100 µM-os EUdR az 5-FU IC50 értékét 40%-kal csökkentette. EUdR+5-FU kombinált kezelés esetén a legkifejezettebb a sejtek megnövekedett százalékos aránya a G2/M átmenetben. Az EUdR fokozta a timidin beépülését a DNS-be. A kombinált kezelés az apoptózis kialakulását szignifikánsan fokozta. Az EUdR a p53 fehérje 5-FU által okozott expressziófokozódását tovább növelte.
KÖVETKEZTETÉS: A vizsgálat eredménye egy új lehetõséget jelent az 5-FU hatékonyságának fokozására. Az EUdR hatására az 5-FU által okozott TS-gátlás fokozódik, melynek következménye nem elsõsorban a proliferáció gátlása, hanem a p53-expresszió és az apoptózis indukciója. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 3, 243-251, 2004

Potentiation of 5-fluorouracil efficacy. Molecular mechanisms playing a role in the cytotoxic action of 5-fluorouracil and 5-ethyl-2'-deoxyuridine (EUdR) combination.. Pharmacologic modulation of 5-fluorouracil (5-FU) metabolism provides a possibility for the enhancement of its clinical efficacy.
AIM: The purpose of the present work was to study the effect of 5-ethyl-2’-deoxyuridine (EUdR), a potent 5-FU modulator, on different molecular mechanisms, influenced by 5-FU itself, and to obtain further data about the mode of action of the combination.
MATERIALS AND METHODS: SW620 cell line was used for the experiments. Cytotoxicity was studied by MTT test, cell kinetic changes by FACStar flow cytometer, apoptosis by fluorescent microscope after staining the cells with acridine orange and ethydium bromide, DNA fragmentation by PAGE electrophoresis after RNase and proteinase-K digestion, thymidine incorporation with 3H-thymidine, p53 and PCNA protein expression by Western blotting.
RESULTS: The cytotoxicity of 5-FU was potentiated dose dependently by EUdR. One hundred µM concentration of EUdR resulted in a 40% decrease of the IC50 value of 5-FU. Cell cycle arrest in the G2/M transition phase was most pronounced after combined treatment with 5-FU+EUdR. EUdR potentiated the incorporation of 3Hthymidine into DNA. In addition to the increase of apoptosis rate, the expression of p53 protein, caused by 5-FU was further potentiated by UdR.
CONCLUSION: This study demonstrated a potential novel approach to increase the efficacy of 5-FU by EUdR, which incorporated two complementary molecular actions, the selective modulation of TS inhibition and potentiation of the p53 protein expression, consequently leading to an increase in the apoptotic rate. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 3, 243-251, 2004


Beküldve: 2004. augusztus 2.; elfogadva: 2004. augusztus 22.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad