MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 2, 2004

 Közlemény

Immuntoxikológiai vizsgálatok alkalmazása a kockázati csoportok jellemzésében

Biró Anna1, Pállinger Éva2, Falus András2, Tompa Anna1

1Citogenetikai és Molekuláris Toxikológiai Osztály, Immuntoxikológiai labor, Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, Budapest
2Molekuláris Immunológiai Kutató Csoport, MTA-SE, Budapest

Az OKK Országos Kémiai Biztonsági Intézetében immuntoxikus hatásnak kitett kõolajipari, egészségügyi és fémipari dolgozók immunológiai státusát mértük föl. A kapott adatokat expozíciónak ki nem tett, egészséges kontroll donorok adataihoz viszonyítottuk. Vizsgálataink célja az immunrendszer mûködése és az immuntoxikológiai hatások összefüggéseinek vizsgálata, a különféle expozíciók hatásait specifikusan monitorozni képes tesztrendszer kidolgozása volt. A keringô limfociták alcsoportjait és aktiváltsági állapotát immunfenotipizálási módszerrel, áramlásos citofluorimetriával határoztuk meg. A vizsgált kockázati csoportokban a kontroll csoporthoz képest általában nõtt a helper-, és csökkent a citotoxikus T-limfociták százalékos aránya, ami a Th/Tc arány eltolódásához vezetett. Ez a tendencia az exponáló anyagoktól független, ugyanakkor összefügg magával a vegyi expozíció tényével. A legtöbb csoportban a limfociták aktiválódását tapasztaltuk, de a csoportok között voltak eltérések az expresszálódó aktivációs antigének mintázatában. Eredményeink arra utalnak, hogy a keringõ limfociták nyomonkövetése immunfenotípusuk és aktiváltsági állapotuk szerint alkalmas vizsgálati módszer lehet a környezeti immuntoxikus hatások feltérképezésére. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 2, 137-139, 2004

Characterization of chemically exposed groups by immunotoxicological methods. At the National Institute of Chemical Safety we have surveyed the immunological status of donors from the oil industry, health services, and metallurgy exposed to different immunotoxic compounds. Their data were compared to those of healthy, non-exposed controls. Our aim was to study the relationship between immunotoxic exposure and immune function, and to establish a system of immunological parameters by which chemical exposure can be specifically monitored. Subpopulations and activation of lymphocytes was measured by flow cytometry, using immunephenotyping of peripheral blood lymphocytes. In the groups exposed to immunotoxic compounds we found an increase in helper, and a decrease in cytotoxic T lymphocytes, leading to a shift in Th/Tc ratios. These phenomena are not substance specific, but relate to chemical exposure. The lymphocytes of exposed groups showed a higher proportion of activated cells, but there was a difference in the expressed activation markers. Our results suggest that characterizing lymphocyte subpopulations and activation markers on PBL of donors is a useful tool in tracking environmental immunotoxic effects. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 2, 137-139, 2004


Beküldve: 2004. március 20.; elfogadva: 2004. május 5.
Elérhetőség: Dr. Biró Anna, Citogenetikai és Molekuláris Toxikológiai Osztály, Immuntoxikológiai labor, Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, 1450 Budapest ; Tel: 1-476-1100/2406, Fax: 1-476-1227; E-mail: biro.okbi@okk.antsz.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad