MAGYAR ONKOLÓGIAVol 45, Suppl. 1, 2001

 Közlemény

Agytörzsi daganatok sugárkezelése gyermekkorban.

Pap L, Kocsis B, Székely G, Németh Gy

National Institute of Oncology, Budapest

A vizsgálat célja: Inoperábilis agytörzsi daganatok sugárkezelésének leírása, eredmények kiértékelése. A
gyógyulási eredmények javítását célzó lehetõségek ismertetése.
Anyag és módszer: 1987 és 2000 között 43 agytörzsi tumoros beteget (23 fiú és 20 leány, átlagéletkoruk 8,5 +/- 4,4 év) kezeltünk lineáris gyorsítón 6 MV és 9 MV rtg-sugárral. A kiszolgáltatott dózisok 30 és 66 Gy között voltak, átlagosan 50,41 ±7,67 Gy. Minden esetben CT-és/vagy MR-alapú sugárfizikai terv szerint végeztük a kezeléseket. 2000-tõl képfúzió felhasználásával, 3D konformális besugárzási terveket készítettünk.
Eredmény: Minden beteg sorsát nyomon követtük. Az átlagos követési idõ 19,4 hó (1-112 hónap). A túlélési statisztikák elkészítésekor a 2-és 3 éves összes, illetve tünetmentes túléléseket vizsgáltuk, valamint elõbbieket a tumor lokalizációja vonatkozásában. A gyermekek neme nem befolyásolta a túlélési idõt (p>0,74). Nem találtunk lényeges eltérést akkor sem, amikor a túléléseket a tumor lokalizációja függvényében vizsgáltuk az agytörzsön belül (p>0,87).
Következtetés: Irodalmi adatok alapján a hiperfrakcionálás és a 72-78 Gy összgócdózis kiszolgáltatása a várt eredményeket nem hozta meg. Az eredmények javulását a pontos betegrögzítés alkalmazásától, CT-és MR-alapú, képfúzió segítségével készült 3D konformális besugárzási tervek rutinszeru alkalmazásától reméljük. Ezektõl együttesen nagy biztonsággal várható el a pontosan reprodukálható betegbeállítás, a daganat homogén besugárzása és az ép szövetek sugárterhelésének csökkenése. Az irradiációt szövettanilag nem igazolt tumoroknál is el kell végezni, mivel betegeink 60,5%-ánál 24,6 hónapos átmeneti javulást észleltünk. Magyar Onkológia, Vol 45, Suppl. 1, 407-410, 2001

Kulcsszavak: brain stem tumors; radiation therapy; 3D planning; hyperfractionation

Radiotherapy of childhood brain stem tumours. STUDY OBJECTIVE: Description and evaluation of radiotherapy of inoperable brain stem tumours. Possibilities of improving therapeutic results.
MATERIALS AND METHODS: Between 1987 and 2000 43 patients (23 boys and 20 girls, mean age 8.5±4.4 years) with brain stem tumours were treated with 6 MV and 9 MV X-ray. The doses administered ranged from 30 to 66 Gy; mean 50.41±7.67 Gy. Treatment in each case was performed according to CT- and /or MR-based radiotherapy plan. Since 2000 3D conformal radiotherapy plans have been prepared by using image fusion.
RESULTS: All patients were followed. The mean follow-up period was 19.4 months (range: 1 to 112 months). For survival statistics the 2 to 3-year overall and symptom-free survivals were taken into account, the former ones in the function of tumour localisations. The gender of children did not affect the survival (p>0.74). No significant difference was found as to survival in the function of tumour localisation either (p>0.87).
CONCLUSION: According to the literature data the results expected were not achieved by hyperfractionation and by delivering an overall focal dose of 72 to 78 Gy. Results can be improved by precise patient fixation and the routine application of 3D conformal radiotherapy plans prepared by CT- and MR-based image fusion. These together can result the correctly reproducible patient fixation, the homogenous radiation delivery in the target volume and the reduction of injury in the surrounding tissues. Irradiation should be performed also in histologically not verified tumours since a 24.6 month transitory improvement could be achieved in 60.5% of our patients. Hungarian Oncology, Vol 45, Suppl. 1, 407-410, 2001


Beküldve: 2001. október 10.; elfogadva: 2001. november 23.
Elérhetőség: Pap L, National Institute of Oncology, H-1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (36 1) 224 8786, Fax: (36 1) 224 8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad